ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
35.29%
ด้านเส้นทางการคมนาคม ( 9 )
52.94%
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ( 1 )
5.88%
การให้บริการประชาชน ( 1 )
5.88%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 0 )
0.00%