หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
 
 
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
  การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาทุนทางสังคม
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
  การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
  การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
 
 
 
  การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการดำเนินงานเมืองน่าอยู่
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย