หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3

 
      
 
 พ.อ.อ.สุวรรณ เกษแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวรวิวรรณ แดงสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววิมลรัตน์ รัตนเกาสัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายชาตรี รัตนเกาสัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวณัฐสุดา นุชถนอม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวสมหญิง จำปาเทศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวยุวดี อัมพรดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี