หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กรุุณาชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
      
 
 


พ.อ.อ.สุวรรณ เกษแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวรวิวรรณ แดงสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางสาวฐิติรัตน์ ม่วงนุ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจารุณี สุกศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพัชราภรณ์ แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นายไชยวัฒน์ คณทา
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเสกสันหพจน์ จันทร์เถื่อน
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจิณห์นิภา พงษ์กสิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอนุรัก ตรวดนอก
พนักงานขับรถยนต์