หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
      
 
 


พ.อ.อ.สุวรรณ เกษแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวรวิวรรณ แดงสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางสาวฐิติรัตน์ ม่วงนุ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจารุณี สุกศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศรีสุดา หงษ์คำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายไชยวัฒน์ คณทา
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเสกสันหพจน์ จันทร์เถื่อน
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจิณห์นิภา พงษ์กสิการณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอนุรัก ตรวดนอก
พนักงานขับรถยนต์