หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
      
 
 


พันจ่าอากาศเอกสุวรรณ เกษแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0925917965


นางสาวรวิวรรณ แดงสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัีพหลวง
โทร : 0636697891
 
 


นางสาวฐิติรัตน์ ม่วงนุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0872001391


นางสาวจารุณี สุกศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
โทร : 0925917965


นายไชยวัฒน์ คณทา
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 056510765


นางสาวพัชราภรณ์ แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โทร : 0895572577


นางสาวสมพร สันโน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0971203112


นายเสกสันหพจน์ จันทร์เถื่อน
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวขนิษฐา คณฑา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ