หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
      
 
 


พ.อ.อ.สุวรรณ เกษแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง


นางสาวรวิวรรณ แดงสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
 
 


นางสาวฐิติรัตน์ ม่วงนุ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจารุณี สุกศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศรีสุดา หงษ์คำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายไชยวัฒน์ คณทา
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเสกสันหพจน์ จันทร์เถื่อน
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


จ.ส.อ.ยงยุทธ ภาครัตณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอนุรัก ตรวดนอก
พนักงานขับรถยนต์