หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กรุุณาชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
   
 
 
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านในลักษณะเครือญาติ มีทางคมนาคม ที่สามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวก ประชาชนประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการทำบุญ ตักบาตรในวันพระ ส่วนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมี การเวียนเทียน และร่วมประกอบพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา
 
 
จุดรับแจ้งเหตุ จำนวน แห่ง
เวรยามประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ แห่ง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง มีป่าชุมชนสวนพลู – พุต่อ ที่ยังคงสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
 
 
       
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน ๑๐ แห่ง
โบสถ์ จำนวน แห่ง
 
 
     
 
สถานีอนามัย จำนวน แห่ง
 
       
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
 
       
 
  ลูกเสือชาวบ้าน ๖ รุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ แห่ง
  ทสปช. ๒ รุ่น จำนวน ๖๕๐ แห่ง
  กนช. ๒ รุ่น จำนวน ๔๐๐ แห่ง
  อส.พิทักษ์ป่า ๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ แห่ง
  อส.ป้องกันไฟป่า ๑ รุ่น จำนวน ๓๒ แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๑๖๒ แห่ง