หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
   
 
 
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านในลักษณะเครือญาติ มีทางคมนาคม ที่สามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวก ประชาชนประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการทำบุญ ตักบาตรในวันพระ ส่วนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมี การเวียนเทียน และร่วมประกอบพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา
 
 
จุดรับแจ้งเหตุ จำนวน แห่ง
เวรยามประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ แห่ง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง มีป่าชุมชนสวนพลู – พุต่อ ที่ยังคงสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
 
 
       
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน ๑๐ แห่ง
โบสถ์ จำนวน แห่ง
 
 
     
 
สถานีอนามัย จำนวน แห่ง
 
       
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
 
       
 
  ลูกเสือชาวบ้าน ๖ รุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ แห่ง
  ทสปช. ๒ รุ่น จำนวน ๖๕๐ แห่ง
  กนช. ๒ รุ่น จำนวน ๔๐๐ แห่ง
  อส.พิทักษ์ป่า ๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ แห่ง
  อส.ป้องกันไฟป่า ๑ รุ่น จำนวน ๓๒ แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๑๖๒ แห่ง