หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3

 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
[ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung หมายเลข [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ช [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิชิต ป้ [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านป่าอู โดยวิธีเฉ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 15 
[ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
[ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
[ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
[ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
[ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
[ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ แห่ง [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 13 
[ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 16 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ป่าอ้อ tast [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณเชื่อมต่อถนนคอน [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าอ้อ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน โครงการจัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียนได้รับการยก [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศเทศบาลตำบลเขาบางแกรก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองขาหย่าง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อปท.ในเขตอำเภอหนองขาหย่าง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกลุ่มบ้านนางสุชิน โพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ตำบ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนางนวล งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนางนวล งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนางนวล งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองยายดา อบต.หนองยายดาจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนางนวล งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สว่างอารมณ์ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สว่างอารมณ์ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 

 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 0  
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 1192  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555