หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567 โดยรับชำระได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567
 
   
 
 
 
 
ตำบลทัพหลวงเป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ตำบลหนึ่ง ของอำเภอบ้านไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ ๗๒ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านไร่ ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๓๘.๐๘๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘๖,๓๗๕ ไร่
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น ๘,๐๓๕ คน จำนวน ๒,๖๙๒ ครัวเรือน
  ชาย จำนวน ๔,๐๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๗
  หญิง จำนวน ๓,๙๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๓
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๘.๑๙ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรในพื้นที่ตำบลทัพหลวงส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม เช่นทำไร่ ทำสวน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
 
ตำบลทัพหลวง มีพื้นที่ เป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีภูเขา ล้อมรอบ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหูช้าง และตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
      และตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านทัพหลวง ๔๐๗ ๔๑๔ ๘๒๑ ๒๖๙  
  บ้านทัพคล้าย ๓๕๒ ๓๕๘ ๗๑๐ ๒๒๕
    บ้านทัพหมัน ๓๖๒ ๓๒๙ ๖๙๑ ๒๐๗  
  บ้านใหม่หนองแก ๓๔๓ ๓๓๓ ๖๗๖ ๒๔๖
    บ้านสวนพลู ๓๐๒ ๒๗๔ ๕๗๖ ๑๗๕  
  บ้านทุ่งนา ๓๑๐ ๓๒๔ ๖๓๔ ๑๘๖
    บ้านป่าอูสามัคคี ๒๗๐ ๒๔๑ ๕๑๑ ๑๕๑  
  บ้านรุ่งอรุณ ๙๙ ๙๒ ๑๙๑ ๖๒
    บ้านป่าบัว ๒๐๕ ๒๐๕ ๔๑๐ ๑๒๒  
๑๐   บ้านเนินคีรี ๒๔๓ ๒๖๐ ๕๐๓ ๑๕๔
  ๑๑   บ้านแสงจันทร์ ๑๖๑ ๑๗๑ ๓๓๒ ๑๑๓  
๑๒   บ้านศิลาทอง ๔๓๑ ๓๘๓ ๘๑๔ ๔๕๖
  ๑๓   บ้านป่าแดง ๑๖๒ ๑๕๖ ๓๑๘ ๘๐  
๑๔   บ้านภูจวง ๒๑๐ ๑๙๘ ๔๐๘ ๑๒๙
  ๑๕   บ้านพุต่อ ๒๐๖ ๒๓๔ ๔๔๐ ๑๑๗  
    รวม ๔,๐๖๓ ๓,๙๗๒ ๘,๐๓๕ ๒,๖๙๒