องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี