<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556  
 

ด้วยระหว่างเดือน  มกราคม -   เมษายนของทุกปี   เป็นช่วงจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  จะต้องดำเนินการจัดเก็บเอง  ซึ่งได้แก่
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดการรับชำระภาษีระหว่างเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2556

                                2.ภาษีป้าย กำหนดการรับชำระภาษีระหว่างเดือนมกราคม  -  มีนาคม 2556

3.ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดการรับชำระภาษีระหว่างเดือนมกราคม  -  เมษายน 2556

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  จึงขอประกาศแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน  และผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีดังกล่าว  มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี  แต่ละประเภทตามที่กำหนดในประกาศ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง         ในระหว่างวันที่  1  มกราคม -  30  เมษายน  2556  ในวันเวลาราชการ  (08.30  น. -  16.30  น.)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม -  30  เมษายน  พ.ศ.  2556

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 16.24 น. โดย สุรีมาศ@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 13.03 น. โดย คุณ ชาตรี รัตนเกาสัน

ผู้เข้าชม 2566 ท่าน