<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3988 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ [ 14 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 503 
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยควา [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ [ 5 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการตัดชุดให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( [ 10 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างการจัดเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gab [ 10 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-15 บ้านสว [ 10 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 21 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตัดชุดให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างการจัดเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabions W [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างการจัดเรีย [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-15 บ้านสวนพลู-บ [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ระบำ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประกาศ รับโอน(ย้าย)ข้าราชการหระพนักงานท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำซึม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำซึม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังค [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ทุ่งพง ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 (เดือน ก.ค. 58 - ก.ย. [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำซึม จดหมายข่าว อบต.น้ำซึม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.สะแกกรัง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านจักษา หมู่ที่ 8 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 11 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินตำบลพลวงสองนาง ช่วงไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 8 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริห [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำซึม โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ดงขวาง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกหม้อ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 3 

 
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 304  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 442  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 484  ตอบ 0  
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 13320  ตอบ 118
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 65  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 6315  ตอบ 35
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) อบต.วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 105  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายกลับบ้านที่จังหวัดอุทัยธานี (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 317  ตอบ 12
อบต.โคกหม้อ หัวหน้าส่วนโยธา (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 218  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาที่ไหนรับโอนบ้างครับ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 90  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รองปลัด 7อยากหาที่สับเปลี่ยนบริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลกบ้างไ (23 ก.ย. 2558)    อ่าน 705  ตอบ 7
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (22 ก.ย. 2558)    อ่าน 3642  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (21 ก.ย. 2558)    อ่าน 391  ตอบ 11
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555