<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3581 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 173 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 150 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลว [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 12 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลวง หมู [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์การเร [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ หมู่ที่ 10 บ้านเนินคีรี [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหมันร่วมใจ หมู่ที่ ๓ [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพหลวง [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.หนองกลางดง ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข" [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศแผนการใช้จ่านเงิน ไตรมาสที่ ๑ [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน สปองสว่างอารมณ์ [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ทัพหลวง [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา ของอบต.พลวงสองนาง ครั้งที่3 [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ E-AUCTION ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ของ อบต.หนองกระทุ่ม [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ศพด. ของ อบต.ห้วยคต [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร ศพด. อบต.วังหิน [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านบึง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จำนวน ๒ โครงการ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนีหมู่ที่ 3(ครั้งที่สาม) [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศโครงการก่อสร้างประปาบาดาลแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านเขาน้ำโจนด้วยระบบอิเล็กทรอนิ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.สุขฤทัย ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ดงขวาง [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดย [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองยาง ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนแต่งกายสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 

 
โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2177  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 206  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 352  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 398  ตอบ 0  
 
 
อบต.หูช้าง แจ้งครับ (28 พ.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 148  ตอบ 4
อบต.ลานสัก แจ้งเรื่องผ้าป่วัดเขาพระยาพายเรือ (23 พ.ย. 2557)    อ่าน 97  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต หนองหลวง ส่วางอารมณ์ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 136  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี  - การบริหารงานในหน่วยงาน อปท. (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 3853  ตอบ 25
อบต.ทองหลาง สอบถามเรื่องสถานที่ขายของ (19 พ.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง มานวดที่น้ำพุร้อนสมอทอง (19 พ.ย. 2557)    อ่าน 155  ตอบ 2
อบต.เกาะเทโพ อบต.เกาะเทโพ แนะนำเว็บไซด์ค่ะ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 4174  ตอบ 9
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 10458  ตอบ 100
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555