<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3841 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 294 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 455 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขน [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู และ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู และหมู่ที [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอา [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ ตำบลโคกหม้อรับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2559-2563) [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561 [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองฝาง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 17.50 เมต [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน [ 29 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 

 
เร่งรัดการกรอกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1348  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1337 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1336  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว28  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1334  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1335  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การโอนจัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9234-9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1304  [ 29 มิ.ย. 2558 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.9/ว22  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1330  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1329  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
ประกาศเกณฑ์การผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1308  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1310 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 273  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 401  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 452  ตอบ 0  
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (28 มิ.ย. 2558)    อ่าน 12423  ตอบ 115
อบต.ระบำ อยากทราบว่าที่ วัดป่าศรัทธาธรรม มีงานยกช่อฟ้าอุโบสถ แล้วทอดผ้าป่าสามัคคีจริงรึเป (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 9235  ตอบ 89
ทต.หาดทนง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 5923  ตอบ 24
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 142  ตอบ 6
อบต.ระบำ ขอความช่วยเหลือ (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 147  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (16 มิ.ย. 2558)    อ่าน 4307  ตอบ 12
อบต.บ่อยาง สอบถามครับ ทางอบต.บ่อยางมีรับสมัครงานไหมครับ (16 มิ.ย. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2558)    อ่าน 10409  ตอบ 42
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555