<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4678 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 169 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1017 
[ 15 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศยกเลิกงานสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการร่วมกั [ 5 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำ [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพด [ 25 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 25 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการร่วมกับองค์การบ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
ประกาศยกเลิกงานสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการร่วมกั [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บูรณาการร่วมกับองค์การ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 59 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำคลองส่งน้ำ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 39 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู่ที [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 42 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทม.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเลขที่ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ทุ่งพง ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงาน สูง 12 เมตร [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ลานสัก โครงการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพในชุมชน ประจำปี 2559 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.เขากวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิก [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ดอนขวาง โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สังคม สุขภาพช่องปาก และการำฒนา IQ EQ วัยเด็ก 0-5 ปี [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนขวาง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมห [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ทองหลาง โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรร [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ดงขวาง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองฉาง ประชาสัมพันธ์กำหนดการผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขององ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 2 โ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่องก่อสร้างถนนคสล. หมู่3 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองสี่เหลี่ย [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 

 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1675,ว1676  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1664  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2559 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว1682  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1670  [ 26 ส.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1671  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สน.กศ. มท 0816.3/ว1666  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สน.มถ. มท 0892.2/ว1678  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1673  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งขยายกำหนดระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1672  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4815  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว4735  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 410  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 579  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 610  ตอบ 0  
 
 
ทต.เมืองการุ้ง ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ประชุม ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ส.ค. 59 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ลานสัก หางานค่ะ (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 55  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี พัสดุอยากกลับอุทัย (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 537  ตอบ 14
อบต.บ่อยาง อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (19 ส.ค. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555