ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โ [ 23 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ หม [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 16 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 6 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธ [ 4 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการข [ 1 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำอาหารว่าง [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.หูช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อเมนประปา จำนวน ๑๔ รายการ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ระบำ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.อุทัยเก่า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ “อถล.” [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮรขุดดินซ่อมแซมท่อเมนประปา จำนวน 2 จุด [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.เขากวางทอง โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนตำบลเขากวางทอง [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองสรวง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม นมจืดพร้อมดื่ม UHT ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง โดย [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 9 

 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/516  [ 22 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว510  [ 22 ก.พ. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 141  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 182  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 214  ตอบ 0  
 
 
อบต.น้ำซึม เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (25 ก.พ. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (25 ก.พ. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง แจ้งจับคนโกงได้ใหม (7 ก.พ. 2561)    อ่าน 122  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกุม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 20065  ตอบ 141
อบต.อุทัยเก่า ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (29 ม.ค. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิก (19 ม.ค. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 1
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 50  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555