<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4713 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 189 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1063 
ประกาศผลการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนา-บ้ [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหล [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
[ 11 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทัพหลวง [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
[ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
[ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนา-บ้านหน้ [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูน [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านพ [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ห [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการอง [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนา-บ้ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คส [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คส [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดทนง พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ทำบุญ ๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.สะแกกรัง เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.บ้านบึง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลสอบการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารก [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนคำบลอุทัยเก่า เรื่อง การใช้แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองขาหย่าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองขาหย่าง รายงานใบเสร็จรับเงินสูญหาย [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.บ่อยาง ธกส.สาขาสว่างอารมณ์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลบ่อยาง [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.น้ำซึม ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประม [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 

 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0  
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 421  ตอบ 1  
 
 
อบต.ระบำ ยี้ น้ำประปา ตำบลระบำ (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 1573  ตอบ 13
อบต.น้ำรอบ ขอเบอร์ติดต่อ เพื่อรับส่งผู้ป่วยจากที่บ้านไปยังโรงพยาบาล (21 ต.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่งว่างของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (18 ต.ค. 2559)    อ่าน 45  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับโอน(ย้าย)นายช่างโยธา (10 ต.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ อินโฟรกราฟิก (Infographic) ไอโอดีน (10 ต.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ต.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.อุทัยเก่า  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ต.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ต.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หนองยาง เว็บไซต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 7014  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิอะไรถึงจะบรรจุได้ (4 ต.ค. 2559)    อ่าน 125  ตอบ 2
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555