<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3663 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 217 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 319 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหินซา หมู่ที [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหินซา หมู่ที่ 10 [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังของถนนภายในตำบลทัพหลว [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลว [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.เมืองการุ้ง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 31 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.เมืองการุ้ง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 31 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.เมืองการุ้ง กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 31 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้าง ศพด. [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ทุ่งโพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ประดุ่ยืนเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ประดู่ยืน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมรั้ว [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ประดู่ยืน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผักกาด [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.โคกหม้อเรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ห้วยคต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบางกุ้ง-บ้านป่าปั [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ห้วยคต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ห้วยคต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ห้วยคต เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.บ่อยางเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.บ่อยาง เรื่องโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 

 
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว204  [ 30 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว203  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201  [ 29 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว0607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 225  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 372  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 415  ตอบ 0  
 
 
อบต.ป่าอ้อ หัวหน้าสำนักงานปลัดยังว่างอยู่ใหม (30 ม.ค. 2558)    อ่าน 266  ตอบ 5
ทต.เมืองการุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ลานสัก เมื่อไหร่เทศบาลจะมีการจัดระเบียบทางเท้า (29 ม.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ หัวหน้าส่วนโยธา (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี สอบคัดเลือกหัวหน้ากองคลัง (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 187  ตอบ 4
อบต.หนองขาหย่าง เรียนท่านผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่หรือผู้รู้ครับ (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 314  ตอบ 3
อบต.หนองขาหย่าง ถนนชำรุด สายทุ่งพึ่ง ถึงวัดสวนพลู (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 312  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี ปลัด อบต.อุทัยธานี ก็ต้องย้ายสับเปลี่ยนหาประสบการณ์ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 81  ตอบ 0
ทต.หนองฉาง การก่อสร้างอาคารบุกรุกที่สารธารณะประโยชน์ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 905  ตอบ 2
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555