<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4206 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 596 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดทัพหลวง หมู่ [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดทัพหลวง หมู่ที่ 1 [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้ [ 12 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างการจัดเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabi [ 12 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเนิ [ 23 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.หูช้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หูช้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.หูช้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.หูช้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการป้องกันโรคเอดส์ ประจ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการองค์กรหัวใจดีในเทศบาล [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผต.สถ. เขต ๑๘ ตรวจติดตามเร่งรัดตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวงมหาด [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจร [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.สุขฤทัย แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าอ้อ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังภายใน [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.บ่อยาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ [ 7 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองขาหย่าง [ 6 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดทนง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้า [ 6 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 20 

 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว269  [ 5 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 324  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 469  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 509  ตอบ 0  
 
 
อบต.ลานสัก หางานว่างในตำบลคะ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (8 ก.พ. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (8 ก.พ. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เขากวางทอง สอบถามเรื่องการสมัครงาน (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 610  ตอบ 9
ทต.ลานสัก ตามหาพ่อค่ะ (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 293  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี ขอให้อธิบายหนังสือคำสั่งซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเ (1 ก.พ. 2559)    อ่าน 119  ตอบ 1
อบต.สะแกกรัง ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (30 ม.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (28 ม.ค. 2559)    อ่าน 14119  ตอบ 122
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 802  ตอบ 18
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555