<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4692 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 178 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1037 
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนา-บ้านหน้ [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูน [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
[ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
[ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการอง [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรย [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
[ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สา [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 [ 31 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้ [ 30 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
[ 15 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.อุทัยเก่า โครงการขุดลอกคลองมอญ หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 10 ตำบลอุทัยเก่า [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 16 
ทต.เขาบางแกรก โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ 12 สิง [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.เขาบางแกรก โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ดงขวาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ทัพหลวง เรื่องประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ดงขวาง โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น – ท้องที่ สามัคคีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559 [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำซึม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.เขาบางแกรก โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2559 [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้นจำนวน 7 จุด หมู่ที่ 1 บ้านใต้ ตำบลแก่นม [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านน้อยพั [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติห [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประ [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ไผ่เขียว โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (นางละมัย สุขรินทร์) [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยคต ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 

 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5519  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดารศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/12140-12214 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1945  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.2/ว1943  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย.2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1948  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1939  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย สน.คท. มท 0808.2/ว1938  [ 27 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1941  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.2/ว1937  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.8/ว1932  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11960-11971  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1927-1927, มท0808.3/12047  [ 26 ก.ย. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0  
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 415  ตอบ 1  
 
 
อบต.น้ำรอบ (++อ่านทบทวน ชัวร์ๆๆ++)แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สาขาเอกวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจ (29 ก.ย. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 8903  ตอบ 16
อบต.สะแกกรัง ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 81  ตอบ 8
อบต.หนองหลวง ปัญหาในตำบลหนองหลววง (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองยาง เว็บไซต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 6940  ตอบ 3
อบต.ทุ่งโพ ถนนในหมู่บ้าบ (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555