<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3476 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556 [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2249 
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หม [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 77 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห [ 9 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 263 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.น้ำซึม ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พ.ศ.2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ทัพหลวง แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.ตลุกดู่ โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์งานอาชีพ ครั้งที่ 3 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.เกาะเทโพ ร่วมต้อนรับคณะ "จักรยาน CAR FREE DAY" [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ทุ่งพง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำซึม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ทุ่งพง โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทันตสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.น้ำซึม ต้อนรับคณะทำงานเพื่อนเดินทาง 12 นำโดย พลตรีไพรัช วิมุกตะลพ ทัศนศึกษาดูงานวัดสังก [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.ทองหลาง ตอนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองใหม่ จังหวัดนครปฐม [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.ทองหลาง กิิจกรรม ออกลังกาย ด้วยการเต้นแอโลบิค [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.ทองหลาง คณะผู้บริหารเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบล [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.สุขฤทัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สุขฤทัย โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัติ (บัณฑิตน้อย) [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขฤทัย กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 

 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1629  [ 22 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 167  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 326  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 376  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี นวก.เงินและบัญชีอยากย้าย (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เรียนถามผู้รู้ผดดที่เรียนโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลั (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 415  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 4195  ตอบ 26
อบต.สุขฤทัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง ขอข้อมูลบรรยายสรุป (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 224  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี คุณสมบัติครูผู้ดูแลเด็ก (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 2213  ตอบ 5
ทต.หนองขาหย่าง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ค่ะ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555