<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3806 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 274 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 433 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู และ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 3 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู และหมู่ที [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดถ้ำประทุน-บ้านจัน หมู่ที่ [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 22 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.พลวงสองนาง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู และ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่าอ้อ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่เขียว [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาบางแกรก แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 28 
อบต.หูช้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 13.50 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.หูช้าง ราคากลาง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 13.50 เมตร (ตามแบบท [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกหม้อ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกหม้อ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกหม้อ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกหม้อ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอำ [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.ตลุกดู่ โครงการ " มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย" [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 

 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 259  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 398  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 444  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนายช่างโยธา (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.ระบำ ข้อสอบผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ไผ่เขียว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 405  ตอบ 3
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนักวิชาการศึกษา (ด่วน) (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555