<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4037 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 539 
ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลวง หมู [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
ขั้นตอนการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใ [ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สุงอายุและคนพิการ [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการหม [ 11 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.พลวงสองนาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4,5,7 และห [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทม.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนชนกนารถ ข้ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนขวาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายหลังบ้านดาบพรชัย-สามง่าม หมู่ที 3 ต.หนองตางู โดยว [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทม.อุทัยธานี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนชนกนารถ ข้างบ้านเลขที่ 5/56 พร้ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
ทม.อุทัยธานี โครงการฝึกอบรมการสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกคร [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสรวง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่ง [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสรวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสรวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองขาหย่าง แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การเบิก [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานสัก ประมวลภาพ เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ครั้งที่ 9(คืนแรก) [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการขยาย [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองฉาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ตำบลบ้านเก่า จากแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธา [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองฉาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ ตำบลบ้านเก่า จากหน้าสถานีอนามัยหมู่ ๓ ตำบลบ้านเก่ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองฉาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ตำบลหนองฉาง จากบริเวณสระหลวง – ลานตากข้าว [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 

 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว2552  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2509 [รายชื่อ]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 312  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 449  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 492  ตอบ 0  
 
 
อบต.ระบำ ข้อสอบผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 207  ตอบ 5
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 13640  ตอบ 121
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีด่วน (20 พ.ย. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.หูช้าง เชิญชวนชาวตำบลหูช้าง ร่วมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยวิทยาลัยเทคนิ (17 พ.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการเรียนต่อ ปวส ก่อสร้าง ภาคสมทบที่ไหนเปิดรับบ้างครับรบกวนผู้รู้ช่วยบอกหน่ (14 พ.ย. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอให้อธิบายหนังสือคำสั่งซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเ (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.หนองสระ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลหนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เรียนผู้ใช้กระดาน ถาม - ตอบ (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (5 พ.ย. 2558)    อ่าน 3862  ตอบ 14
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555