<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3775 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 262 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 409 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดถ้ำประทุน-บ้านจัน หมู่ที่ 12 บ้า [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 12 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู [ 12 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 53 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู จำนวน [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 54 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเขา หมู่ที่ 7 บ้ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตม หมู่ที่ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 49 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.เมืองการุ้ง เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจตั้งปณิธานความดีใน "โครงการปณิธานความดี ปี [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ทัพทัน กิจกรรมวันเทศบาล [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ทัพทัน ประเพณีสงกรานต์ ภาคบ่าย [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ทัพทัน ประเพณีสงกรานต์ ภาคเช้า [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำระบบประปา ณ แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเป็นที่พักนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ย [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ลานสัก ประกาศเทศบาลตำบลลานสัก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ลานสัก ประกาศเทศบาลตำบลลานสัก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ทองหลาง อบต.ทองหลางจัดกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.เขากวางทอง โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.เขากวางทอง การอำนวยความสะดวกบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.เมืองการุ้ง ประกาศเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.โคกหม้อ กิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกหม้อ ประจำปี 2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 
ทต.เมืองการุ้ง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปร [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.ลานสัก ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลลานสัก และวัดลานสักร่วมจัดงานสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 20 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 256  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 391  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 439  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 1134  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี ปลัด อบต. 7 (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 144  ตอบ 1
ทต.เมืองการุ้ง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 73  ตอบ 2
ทต.เมืองการุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 113  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.วังเมือง จ.นครสวรรค์ รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 103  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2558)    อ่าน 163  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่าง (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 159  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 92  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง อบต.สะแกกรัง (2 เม.ย. 2558)    อ่าน 126  ตอบ 1
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555