<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3746 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 247 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 384 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 12 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู [ 12 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู จำนวน [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเขา หมู่ที่ 7 บ้ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตม หมู่ที่ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเขา หมู่ที่ 7 บ้านป่าอ [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 60 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตม หมู่ที่ 1 บ้า [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 56 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหินซา หมู่ที [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 94 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านรถยนต์โมบาย [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดหางานเพื่อคนไทย Smart job Center [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้านกะเหรี่ยง-หน [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักแพว-ป่าอ้อ หมู่ที่ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้านไซเบอร์ หม [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถังพักน้ำระบบประปา ณ แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสม [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ข่าวมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองขาหย่าง เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ได้ทำโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยทางถนน) [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานสัก ออกประชาคม จัดทำแผนพัฒนาสามปี ชุมชน 3 บ้านเก่าพัฒ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วังหิน บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
สถ.จ.อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่้ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมดินผิวจราจรลูกรัง จำนวน 6 โ [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 

 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 250  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 386  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 433  ตอบ 0  
 
 
อบต.หนองกระทุ่ม อบต หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ บุรีรัมย์ รับโอน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญขี เจ้า (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 1660  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 5473  ตอบ 34
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 3626  ตอบ 8
อบต.บ่อยาง ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่อบต.บ่อยางได้เลย (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 344  ตอบ 7
อบต.ระบำ อยากทราบว่า จะมีงานทอดผ้าป่า วันที่ 13 เมษายน 2558 ที่วัดห้วยเปล้า จริงหรือเปล่ (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง เรียนท่านผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่หรือผู้รู้ครับ (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 342  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 ด่วน อบต.ในเมืองอุทัยธานี (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 911  ตอบ 10
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (17 มี.ค. 2558)    อ่าน 343  ตอบ 7
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555