<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4792 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 235 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1213 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใ [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในต [ 10 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลว [ 23 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลวง หมู [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นห [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 43 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าแดง-คลอง [ 18 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 44 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 41 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ดงขวาง การประชุมกองทุนฯ อบต.ดงขวาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำรอบ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 3 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนางชิดชนก สุวรรณวงษ์ หมู่ที่ 2 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ การยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งพง แจ้งชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำซึม นายก อบต.น้ำซึม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.น้ำซึม พนักงานส่วนตำบลและพนั [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 130 
อบต.ห้วยคต ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างบ้านนายฉลอ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่องการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 8 

 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว135  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว131 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) กศ. มท 0816.3/ว133  [ 20 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว120  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว127  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว124  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 74  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 89  ตอบ 0  
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 442  ตอบ 1  
 
 
อบต.หนองกระทุ่ม เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 22001  ตอบ 17
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ฯ (ด่วน) (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ม.ค. 2560)    อ่าน 1891  ตอบ 7
สถ.จ.อุทัยธานี เรียนสอบถามการใช้วุฒิ ป.โทลดระยะเวลาครับ อ่านระเบียบแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ครับ (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย เว็บไซต์ อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง น้ำปะปาหมู่บ้านหนองน้ำใส (31 ธ.ค. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง test (31 ธ.ค. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (29 ธ.ค. 2559)    อ่าน 170  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เครื่องพิมพ็เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 53  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555