<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3394 


เข้าค่ายคุณธรรม [ 4 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 2037 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556 [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2221 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห [ 9 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 229 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทัพหลวง [ 26 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 2036 
สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 25 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 2037 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 28 ส.ค. 2555 ]   อ่าน 2243 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ทองหลาง ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม. ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เมืองการุ้ง โครงการปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดอง คืนสู่สังคมไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เกาะเทโพ โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 29 
อบต.เกาะเทโพ เปิดโครงการค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ทองหลาง กิจกรรม เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ทองหลาง กิจกรรมแข่งกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ทุ่งโพ ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.ทุ่งโพ โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.เกาะเทโพ เปิดโครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลโรค มือ เท้า ปาก ยิ้มสวย ฟันใส เด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 61 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมดณะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเต [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 33 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ประกาศจัดตั้งเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.อุทัยเก่า โครงการดัดแปลงรถยนต์บรรทุกเทท้ายเป็นรถยนต์เอนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าไฟฟ้า จำ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.เนินแจง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1 [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 39 
อบต.ดงขวาง งานปรับเกรดถนนลูกภายในตำบลโดยใช้เครื่องจักรจาก อบจ.อน. [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ดงขวาง งานซ่อมแซมลำเหมืองล่องสะแก โดยใช้เครื่องจักร จาก อบจ.อน. [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 

 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 151  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 313  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 362  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 3501  ตอบ 22
อบต.เมืองการุ้ง แฟชั่นน่ารักสาวอวบ คนอ้วน www.เสื้อผ้าคนอ้วน.comกับแฟชั่นใหม่ที่สาวร่างท้วมไม่คว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ระบำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.เขาบางแกรก เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 103  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี ส่งรายงานบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสระ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รับโอนย้าย พนง. (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง รับโอนย้าย ข้าราชการ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ใดในจ.อุทัย ต้องการรับบรรจุพนักงานการเงินบ้าง (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 160  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาหาที่โอนย้าย (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 1
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555