<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3522 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 126 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556 [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2279 
ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพหลวง [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้า [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหมันร่วมใจ หมู่ที่ ๓ บ้านท [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หม [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 91 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 95 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ทัพหลวง ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำโจน ด้วยระบบอิเล็กท [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดทนง นายม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.บ่อยาง เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลอง(คลองน้ำขุ่น) หมู่ที่ 5 บ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขฤทัย งานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.ระบำ ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หูช้าง โครงการตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองฉาง งานกีฬาสัมพันธ์ศาลจังหวัดอุทัยธานีและองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.หูช้าง แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ่อยาง แชมป์ฟุตบอล "ไทคัพ" ครั้งที่ 13 จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557 ทีม อบต.บ่อยา [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 37 
อบต.หูช้าง โครงการ สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ลด [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ อบต.ทองหลาง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.หูช้าง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 

 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 194  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 341  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 389  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี การทุจริตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ๋ที่ 3 อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ. (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 3
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ น้ำประปาหมู่บ้าน (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 167  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่าง (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 70  ตอบ 2
ทต.ลานสัก อัตราว่างอยากให้มีคนมาลง (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 1758  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ขอโอน (ย้าย) กลับภูมิลำเนาเดิมอำเภอกันตัง ตรัง (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง อบต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 ต.ค. 2557)    อ่าน 10164  ตอบ 97
อบต.ลานสัก แจ้งเรื่องผ้าป่วัดเขาพระยาพายเรือ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 795  ตอบ 5
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555