<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4816 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 253 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1249 
[ 3 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังหินซา ห [ 31 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนประป [ 31 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใ [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในต [ 10 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลว [ 23 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลวง หมู [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ระบำ โครงการจังหวัดสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ (การรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยหมู่บ้า [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 19 
ทต.ตลุกดู่ การประชุมคณะกรรมการพัฒาเทศบาล เทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรมโครงการจังหวัดสะอาด [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 16 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการปรับถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยผิวจราจรแต่ง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการปรับถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยผิวจราจรแต่ง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการปรับถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยผิวจราจรแต่ง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบใน [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินแจง ประกาศ เรื่อง ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.เนินแจง ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.สุขฤทัย ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 21 
อบต.เนินแจง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.เนินแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้ [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 

 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว394  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว406  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว403  [ 22 ก.พ. 2560 ]
แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว389  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลขยะมูลฝอยตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว404  [ 22 ก.พ. 2560 ]
การขยายเวลาการบันทึกและยืนยันข้อมูลตามแบบ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว402  [ 22 ก.พ. 2560 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 82  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 0  
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 453  ตอบ 1  
 
 
ทต.บ้านไร่ สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 2
อบต.น้ำรอบ  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 5271  ตอบ 7
อบต.หนองกระทุ่ม เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 22434  ตอบ 16
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (8 ก.พ. 2560)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.ลานสัก อบต.ลานสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ๒ ตำแหน่ง (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ลานสัก ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 ตำแหน่ง (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 658  ตอบ 4
อบต.ประดู่ยืน อบต.ประดู่ยืน (5 ก.พ. 2560)    อ่าน 1863  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการโอนย้ายครับ (31 ม.ค. 2560)    อ่าน 111  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เรียนสอบถามการใช้วุฒิ ป.โทลดระยะเวลาครับ อ่านระเบียบแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ครับ (31 ม.ค. 2560)    อ่าน 86  ตอบ 1
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555