<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4640 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 144 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 995 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บูรณาการร่วมกับองค์การ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำคลองส่งน้ำ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู่ที [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยป่าอู [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 34 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอง [ 26 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยกระเสี [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำคลองส่งน้ำ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 55 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.หนองยายดา ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดาสายบ้านนายทวี ทองวิมล หม [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยายดา ประกาศสอบราคาโครงการขยายถนนพร้อมลงหินคลุก ภายในตำบลหนองยายดา สายสายวัดป่าเลไลย์ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองยายดา ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหนองยายดา หมู่ที่ 4 บ้ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายใน [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนพร้อมลงหินคลุก ภ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ร่วมโครการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพร [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ร่วมโครการทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยายดา โครงการป้องกันควบคุมรณรงค์ ให้ บ้าน วัด โรงเรียน ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก สิ่งแว [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลวงสอง [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ทัพหลวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองจอก โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านใหม่โพธิ์งาม [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองจอก โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านพุกร่าง [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองจอก โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองจอก โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข จำนวน 1 แห่ง [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 

 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1265  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1258  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 398  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 566  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 590  ตอบ 0  
 
 
อบต.สุขฤทัย แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่าโพ  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.เขาบางแกรก ขอแสงสว่างเพิ่มค่ะ (28 มิ.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ทุ่งพง สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วังหิน สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ห้วยคต สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองแก สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555