<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3402 


เข้าค่ายคุณธรรม [ 4 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 2041 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556 [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2225 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห [ 9 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 232 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทัพหลวง [ 26 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 2039 
สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 25 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 2037 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 28 ส.ค. 2555 ]   อ่าน 2248 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.หนองฉาง ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ส [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ส [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินแจง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำซึม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ครั้งที่ 5/255 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินแจง โครงการฝึกอบรมอาชีพและทักษะการประกอบอาชีพเย็บกระเป๋าผ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินแจง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.หลุมเข้า ขอเชิญประชุมสภา อบต.หลุมเข้า สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่1 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หนองฝ้าย [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หลุมเข้า คืนความสุขให้คนในชาติ [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ่อยาง ประชาสัมพันธ์ บัญชีมอบหมายภารกิจการลดต้นทุนการผลิตเเละการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่ว [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการก [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.เกาะเทโพ อบรมโครงการ " เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด " ตำบลเกาะเทโพ ประจำ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ร่วมบรรยายประวัติความเป็นมาขอ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เกาะเทโพ ศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปา [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ตลุกดู่ โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 151  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 315  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 362  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษา (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบตไหนในจังหวัดอุทัยต้องการรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ช่วยติดต่อด้วยค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 303  ตอบ 12
สถ.จ.อุทัยธานี รองปลัด 7อยากหาที่สับเปลี่ยนบริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลกบ้างไ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย นวก.การเงินฯและจพง.การเงินฯ อบต.ทะเลบก สุพรรณบุรี (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 8830  ตอบ 86
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 3567  ตอบ 23
ทต.หาดทนง การประชาสัมพันธ์ผานสื่อต่างๆ (26 ก.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 136  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี ส่งรายงานบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสระ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รับโอนย้าย พนง. (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 66  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555