ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากโทรศัพท์หมายเลข 056-546337 ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อหมายเลข 093-1327744

 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1379 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการใช้พ [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พล [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าอ [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนิน [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 16 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 10 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพ [ 10 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ [ 9 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 2 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและขยายเขต [ 27 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 27 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ระบำ ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่14 บ้านเขาเขียว [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมคสล.สายข้างวัดหลุมเข้า หมู่ที่ 3 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 3 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หลุมเข้า กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกลุ่มบ้านนายชิษณุพงษ์ น่วมเกิด หมู่ที่ 1 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองจอก [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร(ลงหินคลุก)หมู่ที่1-10 จำนวน 22 สาย [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.หาดทนง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน สิงหาคม [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษามเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำ [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงและรบบภาพภายในห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมย่อยแ [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศเรื่องการคัดเลือผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิ [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ทัพหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการใช้พ [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พล [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าอ [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนิน [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 

 
แจ้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1619  [ 16 ส.ค. 2560 ]
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1617  [ 16 ส.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว106  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว105  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam Tessaban, Lopburi)กพส. มท 0810.6/ว4516  [ 16 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4519  [ 16 ส.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.2/ว1615  [ 16 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1606  [ 15 ส.ค. 2560 ]
เชิญประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว46  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ด่วน กค. มท 0803.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1609  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1611  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1603  [ 15 ส.ค. 2560 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 66  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 129  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 150  ตอบ 0  
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (11 ส.ค. 2560)    อ่าน 18936  ตอบ 136
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 181  ตอบ 4
อบต.น้ำรอบ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่า​ ณ​ วัดห้วย​เปล้า​ มีจริงหรือเ (2 ก.ค. 2560)    อ่าน 140  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2560)    อ่าน 333  ตอบ 1
อบต.ประดู่ยืน กีฬาเทโว (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นายช่างโยธาอาวุโส (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 292  ตอบ 2
อบต.สะแกกรัง ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 59  ตอบ 2
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555