<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3705 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 234 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 362 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู จำนวน [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเขา หมู่ที่ 7 บ้ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตม หมู่ที่ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนเขา หมู่ที่ 7 บ้านป่าอ [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 25 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตม หมู่ที่ 1 บ้า [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 11 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหินซา หมู่ที [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหินซา หมู่ที่ 10 [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 62 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.บ้านไร่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมัคร [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ไผ่เขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่19 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ไผ่เขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่22 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.สุขฤทัย เรื่องจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางซอย สระหลวง [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.เนินแจง ศูนย์ 73 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเเจง แจกผ้าห่มกันหนาว [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินแจง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายมานิตย์ โห้ธัญการ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินแจง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนอก ม.3,4 บ้านตานาด [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เมืองการุ้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 12 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.ตลุกดู่ โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู จำนวน [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ตลุกดู่ ตารางเวลาการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองขาหย่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 15 

 
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 239  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 380  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 424  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้าง (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 3
อบต.น้ำซึม มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการที่ไหนว่างบ้างค่ะ (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี บุคลากรที่ไหนว่างบ้างครับ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 11539  ตอบ 109
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 253  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 2943  ตอบ 10
อบต.หนองนางนวล https://www.youtube.com/watch?v=Q3bKkP-YA04&feature=youtu.be (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บร (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 846  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี อปท.ใดต้องการรับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 84  ตอบ 1
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555