<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3528 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 135 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพหลวง [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้า [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหมันร่วมใจ หมู่ที่ ๓ บ้านท [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หม [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (ครั้งท [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ท่าโพประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.พลวงสองนาง ภาพกิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดทนง ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.พลวงสองนาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรา้งระบบประปา ครั้งที่ 2 [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.หาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนงแจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกส [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.พลวงสองนาง ภาพกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชก [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าอ้อ ยกเลิกประกาศ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองกลางดง แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองกลางดง ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศ [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัยและการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว1923  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1926  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1922 [รายชื่อ]  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83) สน.บถ. มท 0809.9/ว32  [ 27 ต.ค. 2557 ]
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 195  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 342  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 391  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี หลังจากการเห็นชอบให้เปิดตำแหน่งผ่านมติ ก กี่วันถึงจะรับสมัคร(พนักงานจ้างตามภารกิ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ เชิญร่วมลอยกระทง วัดเขาวงศ์ หมู่ 11 ตำบลป่าอ้อ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง สอบถามเรื่องประเพณีงานลอยกระทง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 536  ตอบ 9
สถ.จ.อุทัยธานี การสอบพนักงานจ้างท้องถิ่น (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 375  ตอบ 5
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 815  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี การทุจริตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ๋ที่ 3 อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ. (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 135  ตอบ 3
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ น้ำประปาหมู่บ้าน (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 180  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่าง (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 110  ตอบ 2
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555