<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3516 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 123 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556 [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2277 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 7 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพหลวง [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้า [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหมันร่วมใจ หมู่ที่ ๓ บ้านท [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หม [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 90 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 95 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 76 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.ทัพทัน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ อบต.น้ำซึม [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ อบต.ดอนขวาง [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ ทต.ตลุกดู่ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ ทต.ทัพทัน [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้าง ของ อบต.หนองกลางดง [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หลุมเข้า แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินคนพิการผู้สูงอายุปี๒๕๕๙ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายดา- สายบ้านดงแขวน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ สอบราคาจ้างโครงการขุดลำเหมืองส่งน้ำจากแยกลำเหมืองหนองกูบ-ดงแขวน-ประตูน้ำป่าสักรี [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 

 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1823  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8839-8914 [บัญชีรายละเอียด]  [ 17 ต.ค. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว3507  [ 16 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1840  [ 16 ต.ค. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 190  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 340  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 386  ตอบ 0  
 
 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ น้ำประปาหมู่บ้าน (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 151  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง อบต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 ต.ค. 2557)    อ่าน 10112  ตอบ 97
อบต.ลานสัก แจ้งเรื่องผ้าป่วัดเขาพระยาพายเรือ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 787  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 129  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทุจริตในการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ต.หนองสรวง (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 169  ตอบ 1
ทต.หนองฉาง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2557)    อ่าน 4037  ตอบ 26
อบต.ทองหลาง รับบรรจุแต่งตั้งและ โอนย้าย ข้าราชการ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (8 ต.ค. 2557)    อ่าน 2576  ตอบ 6
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555