<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3896 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 301 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 466 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามกีฬาฟุตซอล) บริเวณโรงเรียนวัด [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามกีฬาฟุตซอล) พื้นสนามกลางแจ้ง พร้อมป [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา (สน [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขน [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู และ [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.น้ำซึม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชก [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ระบำ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้าย [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองขาหย่าง โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงาน [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานสัก ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านมาโนช เก่งการไทย ตำบลประดู่ย [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองยายดา [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน โครงการคัดกรองผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก โดยไม่เสียค่าผ่าตัด ร่วมกับ โรงพยาบา [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง งานวันชาวไร่ชาวนา ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ทองหลาง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านห้วยร [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ทองหลาง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ กลุ่มบ้านสะพานสอง หมู่ที่ 1 บ้า [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สะแกกรัง งานสะแกกรังคัพ ครั้งที่ 6 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองสรวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ยกเลิกประกาศงานจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2558 เมื่อวัน [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
ทต.เมืองการุ้ง ประกาศเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรีย [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำซึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงฝายกั้นหมู่ที่ 3และ5 [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 

 
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 285  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 413  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 463  ตอบ 0  
 
 
อบต.ดงขวาง ออกเรี่ยไร (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 2
ทต.หาดทนง เรียนต่ออนุปริญญา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี จะสิ้นเดือนไม่เห็นมีข่าวไทคัพสักที่เลยละคับ (25 ก.ค. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.น้ำซึม อยากทำงานใน อบต. น้ำซึมค่ะ (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 88  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนักวิชาการศึกษา (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง ตารางแข่งขันฟุตบอล 7 คน อาวุโสและทั่วไป ฟุตบอลประเพณี สะแกกรังคัพ ครั้งที่ 6 (20 ก.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา2-5 (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน ผอ กองวิชาการ (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 0
อบต.ระบำ ขออนุญาต ขายหมูปิ้งนมสด (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555