<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3931 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ [ 14 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 476 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตัดชุดให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างการจัดเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabions W [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างการจัดเรีย [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-15 บ้านสวนพลู-บ [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนระบบปร [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมว [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมั [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่า [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว [ 14 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทม.อุทัยธานี กิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี เชิญชวนประชาชนร่วมใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ประจำปี 2558-2560 [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 29 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.ระบำ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาส อบต.หนองสรวง เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.หนองแก เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่6 [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ทัพหลวง เรื่องสอบราคาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ห้วยคต เรื่องสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ท่าโพ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่1 [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ ทต.ตลุกดู่ เรื่องสอบราคาซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ห้วยคต เรื่องสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งพง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลในชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง หมู่ที่ 6 ตำบลท [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 

 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 299  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 426  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 474  ตอบ 0  
 
 
ทม.อุทัยธานี  เว็บไซต์ ทม.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าโพ  เว็บไซต์ อบต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่งว่าง (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 167  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้่าย) พนักงานเทศบาลสายบริหาร (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) นักพัฒนาชุมชน (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 275  ตอบ 2
อบต.ไผ่เขียว รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ สอบถามเกี่ยวกับประวัติโคกหม้อ (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 4
อบต.ทุ่งโพ ขออนุญาติแสดงข้อคิดเห็นเรื่องการซ่อมถนนเส้นไปหนองกระทุ่ม(สุดทางลูกรัง)ครับ (21 ส.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 4
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555