<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3607 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 188 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 189 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังของถนนภายในตำบลทัพหลว [ 2 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลว [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลวง หมู [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์การเร [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ หมู่ที่ 10 บ้านเนินคีรี [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหมันร่วมใจ หมู่ที่ ๓ [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E AUCTION)โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.หาดทนง โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว "คืนความสุข สู่ประชาชน คนหาดทนง เมืองอุทัยธานี&quo [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ป่าอ้อ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.เกาะเทโพ เรื่องก่อสร้างถังน้ำใส [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.เกาะเทโพ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.โคกหม้อ เรื่องประมูลจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.หนองกระทุ่ม เรื่องจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.เจ้าวัดเรื่องโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.โคกหม้อ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.โคกหม้อ เรื่องสอบราคาจ้างลงหินคลุก ซ่อมแซม [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศสอบราคา จำนวน 5 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.ตลุกดู่ เหตุอัคคีภัยภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.ตลุกดู่ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระยะสานต่อ (ไตรมาสแรก) [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.ตลุกดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 16 

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 212  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 359  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 406  ตอบ 0  
 
 
ทต.หนองฉาง ถนนคนเดิน (20 ธ.ค. 2557)    อ่าน 436  ตอบ 7
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนที่รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี บ้างคะ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รองปลัด 7อยากหาที่สับเปลี่ยนบริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลกบ้างไ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 259  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5และตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ระบำ สอบถาม ที่พักใน ระบำ หรือ ใน อ.ลานสัก (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 339  ตอบ 2
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชร จัดประชาคมหมู่บ้านพูดคุยแก้ปัญหาวัดกับชาวบ้าน (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 140  ตอบ 0
อบต.ระบำ อยากทราบว่าที่ วัดป่าศรัทธาธรรม มีงานยกช่อฟ้าอุโบสถ แล้วทอดผ้าป่าสามัคคีจริงรึเป (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 8213  ตอบ 84
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 999  ตอบ 8
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555