<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559

 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1319 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถวิล-บ้านนายกลม หมู [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแผน ยอดสง่า หมู่ที่ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าอู-บ้านสระ หมู่ที่ 7 บ้ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงหม่อน-ศาลเจ้าบ้าน หมู่ท [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสว่าง-ศาลาเก่า หมู่ที่ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านผู้ช่วยสวัสดิ์ หมู [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพุต่อ-ศาลาเก่า หมู่ที่ 15 บ้านพ [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองงูเหลือม หมู่ที่ 13 บ้านป่ [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกคันคลองชลประทาน-ห้วยเดื่อ ห [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 บ้านทัพหลวง [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.หนองหลวง ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อเมนประปาและวางขยายท่อเมนประปา หมู่ที่8-หมู่ที่3บ้าน [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง ราคากลางย้ายหอถังสูงประปาพร้อมก่อสร้างฐานถังหมู่ที่2 บ้านสว่างน้อย ต.หนองหลวง อ. [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำซึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างวา [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยคต มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ( วาตภัย ) [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เขากวางทอง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 25 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองหลวง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายหมู่ที่5 บ้านหนองตะคลอง-หมู่ที่6 บ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง ราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำหมู่ที่ 5บ้านหนองตะคลองบริเวณประปา ต.หนองหลวง อ.สว่า [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.ทองหลาง ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนุ่น [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดทนง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเคร [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.ตลุกดู่ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 15 

 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว886 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880  [ 28 เม.ย. 2560 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว883  [ 28 เม.ย. 2560 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.2/ว827  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว867 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม กจ.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 100  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 119  ตอบ 0  
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 471  ตอบ 1  
 
 
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 561  ตอบ 4
อบต.หนองบ่มกล้วย (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (24 เม.ย. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (20 เม.ย. 2560)    อ่าน 97  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย เว็บไซต์ อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2560)    อ่าน 104  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด(ระดับต้น) (19 เม.ย. 2560)    อ่าน 89  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดั (10 เม.ย. 2560)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (30 มี.ค. 2560)    อ่าน 183  ตอบ 1
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 5535  ตอบ 9
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555