<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4492 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 129 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 878 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 84 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 65 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 111 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี [ 29 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 123 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 22 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 66 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 18 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 108 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง [ 4 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 181 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 181 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 25 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 142 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน [ 18 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 150 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่ [ 18 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 144 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 4 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 88 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.พลวงสองนาง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.พลวงสองนาง ราคากลางโครงการวางท่อ คสล. จำนวน 40 เมตร [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทต.หาดทนง กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระขนมครก ในพื้นที่การเกษตร จำนวน 25 แห่ง บริ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองสรวง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่ง [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 61 
อบต.หนองสรวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสั่ง่จ้ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 45 
อบต.หนองสรวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสั่ง่จ้ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 34 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลพล [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ทัพหลวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผลการคัดเลือกโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนศรีอุทัยและถนนศรีอุทัยซอย 2 [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 

 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 380  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 543  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 572  ตอบ 0  
 
 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ? (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อยากสอบขึ้น (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 104  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี การสอบคัดเลือกปลัด 7 (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 293  ตอบ 4
ทต.ตลุกดู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 897  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 144  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายกลับบ้านที่จังหวัดอุทัยธานี (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 1429  ตอบ 19
สถ.จ.อุทัยธานี พัสดุอยากกลับอุทัย (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 145  ตอบ 6
อบต.ป่าอ้อ อยากย้าย (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 127  ตอบ 1
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555