<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2556โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3244 


เข้าค่ายคุณธรรม [ 4 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1985 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556 [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2165 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห [ 9 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 165 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทัพหลวง [ 26 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 1980 
สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 25 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 1988 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 28 ส.ค. 2555 ]   อ่าน 2190 
ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 17 ส.ค. 2555 ]   อ่าน 2181 
ประกาศประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ [ 10 ส.ค. 2555 ]   อ่าน 2071 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัย [ 10 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 2153 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ [ 28 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2325 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ [ 28 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2230 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 15 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 3543 
ประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2104 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2022 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2048 
ประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ เช่น ขอน้ำ รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2083 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.พลวงสองนาง ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบลพลวงสองนาง ประจำปี 2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.อุทัยเก่า ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ำรูปหล่อหลวงพ่อแอ๋ว วันที่ 19 เมษายน [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เกาะเทโพ วันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.เกาะเทโพ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอเมืองอุทัยธานี [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.เมืองการุ้ง โครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.พลวงสองนาง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
สถ.จ.อุทัยธานี ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมรดน้ำขอพ [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 58 
สถ.จ.อุทัยธานี ท้องถิ่นจังหวัดและข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ.จวนผู [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 46 
อบต.หนองยายดา อบต.หนองยายดา ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จาก พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๗๓ จ.อุทัย [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง/ฝายน้ำล้น/ฝายกั้นน้ำ จำนวน 4 โคร [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองกระทุ่ม [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.เกาะเทโพ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 8 [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.ระบำ โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน และการทำปุ๋ยชีวภาพ [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
สถ.จ.อุทัยธานี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีและคณะร่วมงาน สุขสันต์วันครอบครัว [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 53 
อบต.ระบำ การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 36 

 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 100  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (30 พ.ค. 2556)    อ่าน 267  ตอบ 2  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 325  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาต้องการย้าย (18 เม.ย. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 99  ตอบ 3
ทต.เขาบางแกรก จะทำอย่างไรดี (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ทำไม ตำแหน่งพัสดุสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นตำแหน่งอื่นกันหมด (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 6080  ตอบ 44
อบต.ไผ่เขียว รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.ตลุกดู่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555