<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4751 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 211 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1138 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ของถนนภายในตำบลทัพหลวง หมู [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นห [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 25 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าแดง-คลอง [ 18 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนา-บ้ [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหล [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 46 
[ 11 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทัพหลวง [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 64 
[ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
[ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทม.อุทัยธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปำิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทม.อุทัยธานี ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิลและธงญี่ปุ่น [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลุกดู่ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทม.อุทัยธานี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประมูลจ้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคอนกรีต [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยคต กิจกรรม ต้นไม้ของพ่อ [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ประดู่ยืน โรงเรียนผู้สูงอายุเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ทัพหลวง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังของถนนภา [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ ทต.เมืองการุ้ง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 หมู [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ไผ่เขียว เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ประดู่ยืน กิจกรรม 5ส. [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ลานสัก ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ระบำ โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
อบต.น้ำซึม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ว [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 33 

 
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท.  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว2543  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองรับทิศทางการบริหารงานขององค์กรในทศวรรษหน้า ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2544  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 book E-Library กศ. มท 0816.3/ว2523 [ข้อมูลรหัส] [คู่มือ]  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว2476  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/16230-16276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเสนอโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ระดับมัธยมศึกษา กศ. มท 0893.1/ว2541  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว2522  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2535  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2540  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2537  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 75  ตอบ 0  
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 437  ตอบ 1  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ลานสัก ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 ตำแหน่ง (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 362  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ขอรับเหรียญจักรพรรดิมาลา (7 ธ.ค. 2559)    อ่าน 83  ตอบ 1
อบต.บ้านบึง กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ย. 2559)    อ่าน 17360  ตอบ 130
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลด่วน (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 144  ตอบ 0
ทต.สว่างอารมณ์ รับสมัครเจ้าที่หน้าดูแลศูนย์เด็กเล็ก (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 638  ตอบ 2
ทต.เขาบางแกรก ขอขอบคุณ (19 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.หนองฉาง คนหนองฉางอยากได้โลตัส (18 พ.ย. 2559)    อ่าน 1361  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการพัสดุ มีที่ไหนว่างบ้างคะ (18 พ.ย. 2559)    อ่าน 101  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555