ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2561 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1494 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-คลอ [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไฝ หมู [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแ [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3, 12 ตำบลทัพหลวง โดยวิธ [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ของ อบต.ทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะ [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
[ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเชิงปฏิบัติก [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 333-บ้ [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9,13 ตำบลทัพหลวง โดยวิธี [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.ลานสัก [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนขวาง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-คลอ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไฝ หมู [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต งา [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน และจ้างเหมาเวที เคร [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการบูรณาการหน่วยบำบัดทุกข์ บำร [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการบูรณาการหน่วย [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด 600 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศการตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง คว [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.เขาบางแกรก การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบางแกรก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ว [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๒ และงวดที่ (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7363-7380 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 240  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 276  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 299  ตอบ 0  
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 21192  ตอบ 146
อบต.บ้านบึง แจ้งจับคนโกงได้ใหม (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 453  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (14 มิ.ย. 2561)    อ่าน 184  ตอบ 1
ทต.เขาบางแกรก การฉีดพ่นยากำจัดยุง (6 มิ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมิถ (6 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ลูกจ้าง เกษียณอายุ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ (4 มิ.ย. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (30 พ.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (27 พ.ค. 2561)    อ่าน 158  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555