ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1432 
[ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 
[ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 3 
[ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 
[ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแผน ยอดสง่า ห [ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา )จ้างจัดทำอาหารของ ศพด. 6 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก (ครุภัณฑ์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ของถนน หมู่ที่ 2, 13, 14 ตำบลทัพ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการใช้พลังงานแสงอ [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ทัพหลวง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแผน ยอดสง่า ห [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 8 พฤศจ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ โ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกหม้อ ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ตลุกดู่ การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้พิการ และเปิดอาคารเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุกดู่ การประชุมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง ทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.หูช้าง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.หูช้าง ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.หูช้าง ทีมช่างลงพื้นที่ ปรับเปลี่ยนมาตรน้ำชำรุดในพื้นที่ หมูุู่ที่ 5 บ้านพุสำโรง [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 22 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 

 
การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว135  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การแก้ไขข้อมูลเอกสารสำรองเงินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2565  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/14594-14603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2560 ]
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2562  [ 21 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2569  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2568  [ 20 พ.ย. 2560 ]
ระบุพิกัดในระบบ latitude/longitude ของบ่อกำจัดขยะเจ้าภาพ Cluster ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2553  [ 17 พ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด กศ. มท 0816.3/ว2485  [ 17 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2545  [ 17 พ.ย. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2560 ]
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540  [ 16 พ.ย. 2560 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 102  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 162  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 185  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการย้ายหาประสบการณ์ (15 พ.ย. 2560)    อ่าน 142  ตอบ 2
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 10222  ตอบ 38
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามเรื่องหัวเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการกำหนดราคาหรือตรวจการจ้างได้ไห (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 78  ตอบ 1
อบต.วังหิน หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.เมืองการุ้ง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 89  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 0
อบต.หนองจอก หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หูช้าง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555