<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4577 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 135 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 947 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 5 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอง [ 26 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยกระเสี [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำคลองส่งน้ำ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 101 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 103 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 135 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี [ 29 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 156 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบท่อจ่าย [ 22 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 78 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 18 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 120 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง [ 4 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 193 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ทัพหลวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนางนวล โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองอ้ายค่อม หมู่ที่ 7 บ้านเกาะโสภี ตำบลหนองนางนวล อำเภอห [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 3 ต [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดทนง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทม.อุทัยธานี ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง (ถนนแยกซอยรักการดี ข้ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทม.อุทัยธานี ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง (ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ บ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ดงขวาง งานก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงขวาง [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ดงขวาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงหนองสระ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนสามปี [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลตามโครงการการจัดทำแผนที [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำซึม จดหมายข่าว อบต.น้ำซึม ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองจอก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลหนองจอก [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.ดงขวาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระหลวง [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ดงขวาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกำไร-บ้านนายรวม [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 

 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1059  [ 31 พ.ค. 2559 ]
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท สน.สส. มท 0891.4/ว1054  [ 31 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1053 [รายชื่อจังหวัด] [เอกสารแนบ]  [ 31 พ.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) จำนวน 7 ราย กจ.  [ 30 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 1 รุ่นที่ 1-14 และช่วงที่ 2 รุ่นที่ 15-16 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/6949 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1045  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 พ.ค. 2559 ]
มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.6/ว38  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1042 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1048  [ 30 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1049  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กค. มท 0803/ว1044  [ 30 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1043  [ 30 พ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว1041  [ 27 พ.ค. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 387  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 554  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 580  ตอบ 0  
 
 
อบต.น้ำรอบ ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยครับ (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยครับ (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยครับ (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองแก สอบถามเรื่องสมัครงาน อบต.หนองแกค่ะ ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง (30 พ.ค. 2559)    อ่าน 93  ตอบ 1
อบต.บ่อยาง สอบถามตำแหน่งว่าง (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 1
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 12274  ตอบ 43
สถ.จ.อุทัยธานี พัสดุอยากกลับอุทัย (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 285  ตอบ 9
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนายช่างโยธาและ ผอ.กองช่าง (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง สอบถามตำแหน่งงานว่างค่ะ (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอขอบคุณ (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 67  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555