ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากโทรศัพท์หมายเลข 056-546337 ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อหมายเลข 093-1327744

 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1358 
[ 21 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพุต่อ-ศาลาเก่า หมู่ที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งแฝก หมู่ที่ ๑ บ้านทั [ 12 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ [ 8 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาห [ 8 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถวิล-บ [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงหม่อน-ศาลเ [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
[ 18 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองงูเหลือม หมู่ที [ 15 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกคันคลองชลประทาน- [ 15 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถวิล-บ้านนายกลม หมู [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 49 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.หนองจอก การเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ [ 26 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง กำหนดราคากลาง [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง กำหนดราคากลาง [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.อุทัยเก่า จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 22 
อบต.สุขฤทัย โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองขาหย่าง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองขาหย่าง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุกดู่ รายงานผลการดำเนินการ โครงการกิจกรรมคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขฤทัย โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เขากวางทอง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ คนพิการ รับเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลอง [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อม [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินแจง โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานควบคุมแมลงนำโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประม [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 

 
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/1241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว3573  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1239  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว29  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กพส. มท 0810.5/ว1235  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1221  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 45  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 116  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 136  ตอบ 0  
 
 
อบต.สะแกกรัง ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.หนองยาง ขอไฟตามถนน ฝั่งรพ.ศรวิจิตรด้วย (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 2
อบต.เกาะเทโพ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ระบำ ส่งข้อมูลเด็กอายุ 2- 5 ปี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง ศูนย์ร้องเรียนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.หนองกลางดง จ.อุทัยธานี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง ศูนย์รับแจ้งขยะอันตราย อบต.หนองกลางดง จ.อุทัยธานี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง ร้องเรียน/ข้อมูลปัญหายาเสพติด ภายในตำบล หนองกลางดง จังหวัดอุทัยธานี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หนองยาง ขอความกรุณา (16 มิ.ย. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่า​ ณ​ วัดห้วย​เปล้า​ มีจริงหรือเ (11 มิ.ย. 2560)    อ่าน 88  ตอบ 4
อบต.เขากวางทอง ใบลงทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี60 (11 มิ.ย. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555