<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559

 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1291 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอน [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 6 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 3 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.เมืองการุ้ง ประกาศเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประก [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยคต พิธีมอบวัฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 24 มีนาคม 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เขากวางทอง [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากวางทอง ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีพื้นที่ตำบลเขากวางทอง [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำซึม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก อ [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ทัพหลวง เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จำนวน 10 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.ตลุกดู่ โครงการซ้อมแผนและป้องกันสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐ (ระดับอำเภอ) [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อสรุปผลการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เขากวางทอง การจัดการขยะในชุมชน [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
อบต.สุขฤทัย โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัย [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำซึม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองจอก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองจอก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จุดที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองจอก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จุดที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองจอก โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านพุกร่าง [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 

 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 92  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 110  ตอบ 0  
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 461  ตอบ 1  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (23 มี.ค. 2560)    อ่าน 1354  ตอบ 21
ทต.บ้านไร่ สอบถามรับโอนย้ายตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 1
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ? (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 2150  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 มี.ค. 2560)    อ่าน 393  ตอบ 5
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด (13 มี.ค. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (13 มี.ค. 2560)    อ่าน 457  ตอบ 2
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2560)    อ่าน 5347  ตอบ 8
อบต.บ่อยาง  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯหนองนางนวล ว่าง (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555