<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559[ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 4662 


มอบรถเข็นให้กับคนพิการจำนวน 2 คัน [ 12 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 155 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1002 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการร่วมกับองค์การบ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศยกเลิกงานสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบูรณาการร่วมกั [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุพื้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บูรณาการร่วมกับองค์การ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำคลองส่งน้ำ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู่ที [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยป่าอู [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 52 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอง [ 26 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 38 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยกระเสี [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำคลองส่งน้ำ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
อบต.ระบำ [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.พลวงสองนาง เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ลงพื้นที่กรอกแบบสำรวจ การพยากรณ์แนวโน้มความคิดเห็นประชาชน 1 [ 23 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางแยกบ้านนางวรรณา [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.อุทัยเก่า การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษากองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุทัยเ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองสระ กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.ห้วยคต โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยคต [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ โครงการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว&q [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองฉาง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองฉาง (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองฉาง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองฉาง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองฉาง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลหนองฉาง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.อุทัยเก่า ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองฉาง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลหนองฉาง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ) [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองฉาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 7 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคัดแยกขยะ" ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1409  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1387  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1386  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559) สน.กศ. มท 0816.4/ว1385  [ 15 ก.ค. 2559 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 400  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 572  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 595  ตอบ 0  
 
 
อบต.น้ำรอบ อยากได้ถังขยะไว้ที่หน้าบ้านคะ (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง เรียกเก็บค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 54  ตอบ 2
ทต.บ้านไร่  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการแล (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีธนาคาร สหกรณ์ พิมพ์เช็ค อบต E-LAAS 083-6221559 (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีธนาคาร สหกรณ์ พิมพ์เช็ค อบต E-LAAS 083-6221559 (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ลานสัก ปั่นจักรยาน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ดอนขวาง แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ 3 ขุ่นมากค่ะ ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 1240  ตอบ 14
อบต.ทุ่งพง สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองแก สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555