<<...ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรึ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]   อ่าน 3425 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 24 กรกฎ [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2556 [ 12 มิ.ย. 2555 ]   อ่าน 2235 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2557 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห [ 9 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 246 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทัพหลวง [ 26 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 2057 
สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 25 ต.ค. 2555 ]   อ่าน 2050 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 28 ส.ค. 2555 ]   อ่าน 2257 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.ทัพทัน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองกระทุ่ม [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่าอ้อ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หลุมเข้า ประกาศสอบราคา จำนวน 4 โครงการ [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าอ้อ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำซึม พนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 36 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชร สั่งพนักงานพ่นหมอกควันป้องกันกำจัดยุงลาย [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 45 
ทต.ทัพทัน ประชุมสภาเทศบาล [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.ป่าอ้อ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชรลุยงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 42 
ทต.เขาบางแกรก คืนความสุขให้คนในชาติ [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บ่อยาง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ดงขวาง โครงการก่อสร้างขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล.บริเวณสระหลวง [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ดงขวาง โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกภายในเขต อบต.ดงขวาง [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 

 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 29 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1390  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1389  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 27 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1388  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. มท 0801.3/ว25 [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1370  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1380  [ 19 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1382  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว23  [ 19 ส.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1378  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1365  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1373  [ 18 ส.ค. 2557 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
บัญชีรายรับ-จ่าย (17 ก.ย. 2556)    อ่าน 157  ตอบ 1  
ขอรายชื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทัพหลวง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (1 เม.ย. 2556)    อ่าน 322  ตอบ 0  
พี่ๆ ที่ทำงาน อบต ตอนนี้ คือผมมีเรื่องขอร้องคับ (10 ม.ค. 2556)    อ่าน 366  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 307  ตอบ 8
สถ.จ.อุทัยธานี จพง.ธุรการ ต้องการโอนย้าย (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาหาที่โอนย้ายในอำเภอเมืองหรือใกล้เคียง อุทัยธานี (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นวก.เงินและบัญชีอยากย้าย (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี การจ้างพนักงานตามภารกิจ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 213  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี อบตไหนในจังหวัดอุทัยต้องการรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ช่วยติดต่อด้วยค่ะ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 422  ตอบ 14
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 9267  ตอบ 96
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 3877  ตอบ 25
อบต.เขากวางทอง วิวทิวทัศน์ "บรรยากาศบ้านฉัน" (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 1492  ตอบ 21
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 409  ตอบ 6
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555